• ประวัติ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
 • ประวัติโดยสังเขป

              โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙  หมู่ ๓  หมู่บ้านหนองชัน  ตำบลทุ่งคอก  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ พลตรี บุญเอื้อ  ประเสริฐสุวรรณ   ขออนุมัติพื้นที่สาธารณะจากสภาตำบลทุ่งคอก  จำนวน ๔๘ ไร่ ๒ งาน  โดยมีกำนันสามารถ  จินดารัตน์   ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งกำนันตำบลทุ่งคอก, ผู้ใหญ่อำนวย(อยู่)  เหลืองพิทักษ์, นายพิสิษฐ์  เหลืองวิไล(เธียรธนรุจน์), อาจารย์พล  ใจซื่อ  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง       และอาจารย์เสริม  แสงอรุณ  ได้ช่วยดำเนินการจัดหาสถานที่และเด็กนักเรียน

              โดยเริ่มแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๗  เปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบางลี่วิทยา  โดยมีผู้อำนวยการอรรณพ ตั้งทีฆกุล เป็นผู้ควบคุม และอนุมัติให้นายเสนาะ รัตนปัญญาเป็นผู้ดูแลรักษาการมีนักเรียนชาย-หญิง  จำนวน ๑๐๒ คน  และในวันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๓๘  ทางกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการขึ้น  โดยมีชื่อว่า  “โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา” และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียงให้ใช้อาคารเรียนทำการเรียนการสอนชั่วคราว

              ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา มีผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

    ๑. นายเสนาะ        รัตนปัญญา    ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   ๑๖ พ.ค. ๓๗  ถึง ปี ๒๕๔๕

              ๒. นายเฉลิม          อัมรินทร์       ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   ๒๕ ธ.ค. ๔๕  ถึง ๑ ธ.ค. ๒๕๔๖

              ๓. นายชำนิ           แป้นเจริญ      ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   ๑ ธ.ค. ๔๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๗

              ๔. นายศักดิ์ไทย      ชัยวิรัตน์       ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   ๑ ต.ค. ๔๗  ถึง ปี ๒๕๕๑

              ๕. นายวิรัตน์          เฉิดฉวีวรรณ   ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   ๒๙ เม.ย. ๕๒ ถึง ปี ๒๕๕๓

              ๖. นางสาวพิกุล       เฉิดฉวีวรรณ  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   ๑๗ ม.ค. ๕๔ ถึง ปี ๒๕๕๗

               ๗. นายวีรพล          มณีพงษ์        ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   ๒๐ พ.ย. ๕๗ ถึง ปี ๒๕๖๐

               ๘. นางอ่อนจันทร์     นุชบูรณ์        ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   ๒๕  ต.ค. ๖๐ ถึง ปี 2564

               9. นางสุภัทรา        จันทร์สุวรรณ  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   12  ต.ค. ๖๔ ถึง ปัจจุบัน

            ปัจจุบันโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และตอนปลาย  โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๕  โรงเรียนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๔ คน  มีครูประจำการ ๑๔ คน พนักงานราชการ ๑ คน อัตราจ้าง ๑ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน ภายใต้การบริหารงานโดย นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศรัญญา   สุนทโรจน์

  ตราสัญลักษณ์

  รูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  ตรงกลางมีต้นเทียน  พันร้อยด้วยเถาวัลย์เปรียงสองต้น  มีคติธรรมของโรงเรียนอยู่ตอนบนมีความหมายบอกถึง “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” มีชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่างสุด

   

  อักษรย่อ

  น.ว.

   

  สีประจำโรงเรียน

  สีขาว – สีเขียว

  สีขาว    หมายถึง  ประพฤติดีมีคุณธรรม  

  สีเขียว   หมายถึง  ยึดมั่นในอาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม

   

  คติธรรม

  ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

   

  คำขวัญ

  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน

   

  ดอกไม้ประจำโรงเรียน

  ดอกราชพฤกษ์

   

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน

  ต้นราชพฤกษ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-31 09:56:06 น.

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: 087-1697118 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]