• คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  1. นายธนพล        อินทรมณี                   ประธาน
  2. นายประวิตร     ประทีปพิชัย                รองประธาน
  3. นายธนพจน์      เหลืองวิสิฐกุล               เลขานุการ
  4. นายวรพรต       ทัศนะเจริญ                 เหรัญญิก
  5. นายรัตภูมิ        ภูมิประเทศ                 ประชาสัมพันธ์
  6. นายธีระวัชร      นิลแก้วดี                    กิจกรรม
  7. นายสราวุฒิ      ตันเจริญ                             กิจกรรม
  8. นายเทพกร       หม้อทิพย์                   สอดส่องดูแล
  9. นายสุรเดช       หมื่นราช                    สอดส่องดูแล
  10. นางสาวณัชชา    ใจตรง                      ปฏิคม
  11. นางสาวลลิดา    โกฏิแสง                    คณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  12. นายธันธนากร    ยอดสมใจ                   คณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   

  คณะกรรมการนักเรียน (หัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง)

  1. เด็กชายกิจสดา            เนียมเพราะ                หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
  2. นายธเนศ                  พวงสังข์ทอง               รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
  3. เด็กหญิงสุชาดา            หนวดพรม                 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
  4. เด็กหญิงพิมพกานต์        ตังกานนท์                  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
  5. เด็กหญิงพรพรหม          พรมมา                     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
  6. เด็กหญิงบุญญารักษ์       คำมา                       รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
  7. เด็กหญิงวรพิชชา          อุบลเลิศ                    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
  8. เด็กชายวรรณภูมิ          ขำเรือง                     รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
  9. เด็กชายอานนท์            รอดผุย                     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
  10. เด็กหญิงวนิดา             โคมลอย                    รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
  11. เด็กหญิงรัตนากร          เมืองศรี                     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
  12. เด็กชายศิวกร              โพธิ์พิจิตร                  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
  13. นางสาวอรวรรณ           อีดี                          หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  14. นางสาวอภัสรา            ชาวข้าวไร่                  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  15. นางสาวจันทิมา            จ่าหมื่นปราบนคร         หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
  16. นางสาวปิยวรรณ          บุญไธสงฆ์                  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
  17. นายเกียรติศักดิ์            จอมเมฆ                    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  18. นายภานุพงศ์              นิลแก้วดี                   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  19. นางสาวอาทิมา            จินดารัตน์                  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  20. นางสาวปัญญาพร         ทองประดับ                รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  21. นายอรรถพล               สุภาพรม                   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  22. นายสรณ์สิริ                ปานสังข์                             รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  23. นางสาวภัณฑิรา           สกุลหอม                   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  24. นางสาวสุพรรณี            ทองดี                       รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-02-21 19:21:09 น.

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: 087-1697118 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]