• พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

  ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

  ๔. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

  5. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

  ๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

   

  เป้าประสงค์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

  1. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

  ๓. โรงเรียนจัดการศึกษาสร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

  ๔. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ๖. โรงเรียนจัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-09-23 11:15:14 น.

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: 087-1697118 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]