• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
 • บริหารแบบมีส่วนร่วม
   
  มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
   
  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
   
  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-09-23 11:07:34 น.

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: 087-1697118 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]